Komitet Ekologii jest organem Polskiej Akademii Nauk działającym przy II Wydziale Nauk Biologicznych. Został powołany w 1952 roku. Pełni w głównej mierze funkcje doradcze i opiniodawcze. Podstawowym zadaniem komitetu jest oddziaływanie na rozwój ekologii w skali kraju, integrowanie ośrodków i środowisk naukowych oraz rozwiązywanie problematyki naukowej dotyczącej ekologii, hydrobiologii i fitosocjologii. Szczególne znaczenie ma działalność komitetu w zakresie doradztwa, zwłaszcza opracowywanie ekspertyz, ocen i opinii naukowych dla organów administracji państwowej. Ważne znaczenie ma również działalność w zakresie upowszechniania i wprowadzania do praktyki gospodarczej i społecznej wyników badań naukowych, w tym organizacja konferencji, warsztatów i zebrań naukowych.